Liên hệ với Công ty Ân Điển

contact

Xin vui lòng liên hệ chúng tôi nếu quí vị có thắc mắc hoặc muốn biết thông tin về hoạt động, dịch vụ của Công ty chúng tôi. Tất cả nhân viên của Công ty chúng tôi đều là người khuyết tật, mọi sự chậm trễ xin Quí vị vui lòng thông cảm.

Email: info@companyofgrace.com.vn

Một dự án đầu tiên trên thế giới:
Được thành lập bời một người khuyết tật
Được quản lý bởi nhóm người khuyết tật
Để giúp đỡ trẻ em khuyết tật